072-393-2500 contact@aa-israel.org

18.09

באהבה הוחזרתי להחלמה

היה עלינו להשליך את תפיסת אי-התלות היקרה שלנו בשלמותה. זה לא נעשה בכוח הרצון המיושן, אלא היה עניין של פיתוח הנכונות להשלים עם עובדות חיים חדשות אלה. לא ברחנו ולא נאבקנו, אבל לקבל - קיבלנו. ואז היינו חופשיים.
המיטב של "הגפן", כרך 1, עמ׳ 198

אני יכול להשתחרר מה"אני" המשעבד הישן שלי. לאחר זמן מה אני מזהה את הטוב שבתוכי ומאמין בו. אני נוכח שנאהבתי בחזרה להחלמה על ידי כוחי העליון, העוטף אותי. כוחי העליון הופך למקור אהבה וכוח המחולל בי נס מתמשך. אני מפוכח... ואני אסיר תודה.